Ontwerp voor verbeteren verkeersveiligheid Hoogedijk te Katwoude in concept gereed

24 november 2021, 10:06 uur

In het kader van de Dijkversterking Polder Katwoude is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de gemeente gevraagd om mee te denken over verbetering van de verkeerssituatie van de Hoogedijk te Katwoude. HHNK is wegbeheerder van het deel van de weg buiten de bebouwde kom en de gemeente is wegbeheerder van het deel binnen de bebouwde kom.

De verkeersveiligheid in de polder is voor veel bewoners een belangrijk punt van aandacht. Bij het uitwerken van de plannen voor de dijkversterking is met de werkgroep ‘dijkversterking Katwoude’ bekeken of het verbeteren van de verkeersveiligheid gelijk meegenomen kan worden in het ontwerp van de dijkversterking.

De leden van de werkgroep dijkversterking Katwoude’ bestaan uit bewoners van Katwoude, de Polderraad, de provincie Noord-Holland, de gemeente Waterland, recreatieschap Twiske Waterland en HHNK. Het gemeenschappelijke belang is een veilige dijk en een veilige weg. Het hoogheemraadschap en de gemeente zien het verbeteren van de verkeersveiligheid als een belangrijke ‘meekoppelkans’ en hebben die samen in concept uitgewerkt.

Tijdens een (online)bijeenkomst op 11 januari 2021 zijn er wensen opgehaald. Deze wensen zijn uitgewerkt in een concept ontwerp. Op het concept ontwerp ontvangt men graag uw reactie. Op de website www.hhnk.nl/dijkversterking-katwoude/ ziet u het aangepaste verkeersontwerp. Reacties kunt u per mail sturen naar [email protected] met als onderwerp: Verkeerssituatie Katwoude t.a.v. cluster beheer.

Inloopspreekuur 2 december 2021

Voor de bewoners die liever live in gesprek gaan organiseert HHNK op donderdag 2 december 2021 een inloopspreekuur van 16.00 tot 18.00 uur in het dorpshuis van Katwoude aan de Hoogedijk 27. In verband met de huidige coronamaatregelen wordt u gevraagd om vooraf een mail te sturen naar [email protected] om een afspraak te maken. Zo is duidelijk hoeveel mensen willen komen en kan worden voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd in het dorpshuis zijn. Bij binnenkomst wordt door de organisatoren gevraagd om uw QR-code in de corona-app te tonen. Bij klachten blijft u uiteraard thuis.

U kunt uw reactie op het conceptontwerp ook na het inloopspreekuur nog tot maandag 20 december 2021 per e-mail indienen.

De gemeente Waterland beoordeelt alle reacties en bekijkt waar aanpassingen mogelijk zijn. Er volgt een algemene reactie op de ingediende reacties voorzien van motivatie.

Bron: Gemeente Waterland

Hoogedijk in Katwoude / ©Google Maps

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.