Bodemcoach John Huiberts op de akker bij duizendste deelnemer van het Landbouwportaal Noord-Holland, Bollenbedrijf Brouwer (archieffoto september 2019)

Gisteren gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier akkoord voor het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Er is € 430.000 subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober 2020 worden ingediend.

Duwtje in de juiste richting

Siem Jan Schenk, bestuurder van het hoogheemraadschap, denkt dat de nieuwe subsidieronde nog meer boeren een duwtje in de juiste richting geeft. “Vaak is de wil er wel om verbeteringen door te voeren, maar voor bijvoorbeeld veehouders levert een nieuwe mestopslag met minder uitspoeling naar de sloot, niet direct een hogere melkproductie op. Investeringen zijn soms best wel fors. Met de subsidies via het Landbouwportaal Noord-Holland wordt het, naast de gratis bedrijfsbezoeken door een coach, nog aantrekkelijker gemaakt om de bovenwettelijke maatregelen nu te gaan toepassen. “

Bijna 1.300 deelnemers

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben bijna 1.300 agrariërs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen om de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. De thema’s die centraal staan zijn erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen. Via www.landbouwportaalnoordholland.nl hebben boeren toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema’s in relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk om via het portaal gratis bedrijfsbezoeken door een coach en subsidiemaatregelen aan te vragen.

Na een evaluatie is de subsidieverordening Bodem & Water herzien en zijn de subsidiemaatregelen waar nodig aangepast. Deze wijzigingen gaan in per 29 oktober 2020 en gelden voor alle aanvragen die dan worden ingediend (zie de website voor de wijzigingen).

Unieke samenwerking

Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit ‘Samenwerken aan Bodem & Water’; een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, Provincie Noord-Holland en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit.