Dit jaar valt door een verlaging van de zuiveringsheffing voor de meeste huishoudens de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit.

Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de aanslag voor agrarische bedrijven wel.

“Er komt veel op ons af. Doordat we efficiënter en innovatiever werken, kunnen we meer doen met minder geld”, aldus portefeuillehouder Jan Kramer.

“Vorig jaar was het nog mogelijk om de belastingopbrengsten gelijk te houden, nu hebben we het weten te beperken met 1% stijging. Wij hebben te maken met de gevolgen van de klimaatverandering; waarbij we overlast voor inwoners zoveel willen voorkomen.

In 2018 investeren we verder in stevige dijken en een structurele verbetering van de boezemkades. We lossen vismigratieknelpunten op en leggen natuurvriendelijke oevers aan.

Pilots die zuinig gebruik van water stimuleren, zetten we voort en we gaan aan de slag met de verziltingsproblematiek.”

“Voor het vergroten van het waterbewustzijn maken we onder andere gebruik van educatie-programma’s en we maken concrete plannen voor ons watererfgoed.”

Foto: Aangeleverd