Bekendmaking locatie ondergrondse container

07 juli 2020, 05:00 uur

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 2 juli 2020 de volgende locatie in Edam heeft aangewezen voor het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer:

  • nabij Molenwerf 1
Plaatsing en ingebruikname

Op deze locatie wordt de ondergrondse container in de week van 13 juli 2020 geplaatst. U kunt hier verkeershinder van hebben.

Woont u in een van deze wijken? Dan ontvangt u na de plaatsing een brief over ingebruikname van de containers. Zodra de containers in gebruik zijn worden er geen huisvuilzakken meer opgehaald.

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Het instellen van beroep kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Het beroep kan ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam
  • adres
  • het besluit waartegen het beroep is gericht en
  • de gronden waarop het beroepschrift rust.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien u het besluit wil laten schorsen, dient u daartoe tevens een verzoek te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.